پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای – مطالعه موردی در نوجوانان

5,000 تومان

در این تحقیق سعی شده ضمن شناسایی عوامل زمینه ای گرایش نوجوانان و جوانان به جرایم سایبری و رایانه ای مصادیق این جرایم بیان و راهکارهای پیشگیری و مقابله از گسترش جرایم رایانه ای در کشور معرفی شوند.دسته:

پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای – مطالعه موردی در نوجوانان

پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای – مطالعه موردی در نوجوانان – از آنجایی که شبکه های دوست یابی در کشور ما رو به افزایش است  وخانواده ها را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است بهتر است  برنامه ریزی دقیق برای شناسایی،پیشگیری و کاهش جرایم به خصوص در میان نوجوانان و جوانان صورت گیرد و برای رفع معضلات و آسیب های جدی  مرتبط تدبیری اندیشیده شود که در این تحقیق سعی شده ضمن شناسایی عوامل زمینه ای گرایش نوجوانان و جوانان به جرایم سایبری و رایانه ای راهکارهایی نیز ارائه شود.

 

پاورپوینت جرایم سایبری - جرایم رایانه ای
پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای

´مقدمه

آرزوها،پندارها، نیازها،رویا پردازی ها، خودنمایی، محبت،کم تجربگی،و… از مشخصات دوران نوجوانی ست که چناچه به نحو مناسبی تامین، کنترل و هدایت نشود هریک از آنان می تواند موجبات بزهکاری را فراهم آورد.همچنین چنانچه نوجوانان در مقایسه ی خود با دیگران نتوانند عامل موفقیت دیگران را برای خود توجیه کنند و به طور عینی قادر به شناخت فعالیت های آنها شوند ممکن است به بزهکاری روی بیاورند.

´اهمیت موضوع :

´از آنجایی که شبکه های دوست یابی در کشور ما رو به افزایش است  وخانواده ها را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است بهتر است  برنامه ریزی دقیق برای شناسایی،پیشگیری و کاهش جرایم  صورت گیرد و پژوهش های زیادی صورت گیرد وبرای رفع معضلات و آسیب های جدی  مرتبط تدبیری اندیشیده شود که در این تحقیق سعی بر ارائه راهکارهایی نیز شده است.

´انواع آسیب های فضای مجازی بر نوجوانان وجوانان

´عوامل عمده ارتکاب بزهکاری نوجوانان

´بخش دوم

´عوامل عمده ارتکاب بزهکاری نوجوانان

عوامل روانی وعاطفی

´فقر عاطفی، ناکامی، حساسیت، تجربه دوره کودکی، احساس ناامنی، پرخاشگری، خودنمایی

´

عوامل اجتماعی–اقتصادی

´فقر اقتصادی،محیط فرهنگی،نابرابری اجتماعی،زندگی در محله های جرم خیز،خانواده های گسسته،معاشرت با دوستان وهمسالان، بیکاری، عدم تخصص، مهاجرت از عوامل عمده ارتکاب بزهکاری عوامل اجتماعی اقتصادی می­باشد

´عوامل عمده ارتکاب بزهکاری نوجوانان

فقر اقتصادی

´تهیدستی و فقر به خصوص در افرادی که از نظر اقتصادی سست هستند می تواند از جمله عوامل ارتکاب آنها به بزهکاری باشد حضرت علی  می فرماید: (( فقر دین انسان را ناقص، اندیشه را مشوش ومردم را نسبت به یکدیگر بدبین می سازد معمولا کسانی که در تامین نیازهای زندگیشان ناتوان هستند و از فقر مالی رنج می برند، بخصوص اگر شغل نداشته باشند به بزهکاری روی می آورند))

محیط فرهنگی:

´در جرم شناسی،محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم ازآداب،رسوم، اخلاقیات  اعتقادات ونیز موسسه های مربوط به تعلیم وتربیت وکلیه امور مربوط به آن هست که به نحوی از انحاءشخصیت اطفال ونوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می‌گردد.

´در ارتباط با خرده فرهنگ ها نیز ساترلند می‌گوید: ((در تبیین علل جرم به عوامل قومی،مهاجرت،سازگاری های برخی از گروهها وعدم رشد خرده فرهنگ ها باید توجه کرد. لذا تبهکاری مسئله ای است که از تعارض فرهنگی نشات می گیرد)).

´

´عوامل عمده ارتکاب بزهکاری نوجوانان

نابرابری اجتماعی:

´عدم توزیع ثروت ومنابع مالی به طرز صحیح در جامعه تحت هر  شرایطی که باشد زمینه را آن چنان آماده میسازد که افراد از رفتارهای ضد اجتماعی برای بقا ودوام خود استفاده کنند ورفتارهای خلاف را برای خود هنجار توجیه می‌کنند.زندگی در محله های جرم خیز: محله های فقیر نشین و حلبی آباد های اطراف شهرها که افراد  مختلفی  از نظر بزهکاری در آن مکان ها زندگی می‌کنند.

´ممکن است شرایط را برای گرایش ساکنان به بزهکاری مهیا کند این گونه افراد اکثرا از نظر فرهنگی،فقر مادی،گرایش دینی و غیره ضعیف  هستند

´عوامل عمده ارتکاب بزهکاری نوجوانان

خانواده گسسته:

´ وضع نامناسب خانواده که بر اثر جدایی وطلاق یا ناسازگاری پدر و یا غیبت ممتد وی یا نقص تربیتی مادر وعدم توجه آنان به تربیتی مادر وعدم توجه آنان به تربیت فرزند انشان پیش می آید،می تواند در تربیت آنها اثر گذاشته وآنها را به سوی بزهکاری سوق می دهد.

آنچه که کودک یا نوجوان در خانواده به‌عنوان یک جامعه کوچک می آموزد ساختار رفتاری اورا شکل داده وثبات پیدا می‌کند وبعدها همین رفتار را در جامعه بزرگتر از خانواده یا اجتماع به مرحله اجرا می گذارد. در خانواده هایی که از مهر ومحبت خبری نباشد. بلکه به جای آن در گیری و نزاع وجود داشته باشد زمینه برای گرایش کودکان و نوجوانان به کارهای خلاف فراهم می‌شود

´آسیب شناسی

´بخش سوم

´الف- خانواده:

´منشا عوامل خطر می تواند مهمترین مکان ها ونهادهای جامعه پذیری مانند محیط خانواده باشد عوامل در سطح خانواده عبارتند از: ۱-فقر عاطفی تربیتی واقتصادی والدین۲ -اعتیاد،خشونت وفروپاشی بنیان خانواده۳-روابط ناموزون و قهر آمیز بین اطفال و والدین ۴-اقدامات تنبیهی و تشویقی،بی ضابطه وبی قاعده که گاه شدید و گاه با اغماض صورت می گیرد.

´ب- دولت ها:

´مهمترین عامل شکل دهی و تقویت فرهنگ و هویت ملی در دوران جدید دولت حاکم برکشور است دولت با درک درست و واقعی از نیازها و آمال ملت برنامه ای منطبق با شرایط جاری را دنبال کرده و بر این  اساس  به وحدت ملی کمک کند و مانع گسترش نیروهای گریز از محور یا مخالف تکامل تطور ملت گردد.

´ج- رسانه ها:

´با وجود آنکه از رسانه به‌عنوان ابزار جامعه پذیری اولیه پس از خانواده،مدرسه،و همسالان یاد می‌شود،لکن وسعت دامنه تاثیر گذاری آن به حدی است که در قلمرو تمامی ابزارهای جامعه پذیری مداخله می‌کند وبر کارکردهای آن تاثیر می گذارد  رسانه می تواند در حوزه تمامی ابزارها ی جامعه پذیری نخستین از جمله خانواده،مدرسه،و گروه همسالان وارد شود و جای کارکردهای مختلف آنها را بگیرد،نواقص آنها را جبران ویا کارکردهای مثبت آن را مخدوش و بی اثر کند

´د- قانونگذار:

´آنچه که در این مقوله جای بحث دارد این است که آموزش ها و پژوهش ها ی دانشگاهیان در حوزه پیشگیری از جرم و اقدام ها،برنامه ریزیها و ایجاد نهاد های متولی پیشگیری از جرم، منجر به شکل گیری تدریجی نوعی فرهنگ پیشگیری  در سطح جامعه شده است،

چنانکه قانونگذار نیز در چند سال اخیر در کنار جرم  انگاری و کیفر  گذاری در قوانین مختلف،همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از گونه های جرم شناختی اختصاص می دهد. افزون بر این پیشگیری از جرم در معنای جرم شناختی آن،وارد گفتمان متولیان امنیت عمومی جامعه، یعنی نهادهای قضایی وپلیسی نیز شده است.

´نتیجه گیری

´بخش چهارم

´نتیجه گیری

´در این تحقیق سعی در شناختن عوامل جرم زای اجتماعی علی الخصوص در مبحث پیشگیری از جهت  حمایت از کودکان و نوجونان  شده که از شیوه های تایید شده علمی می باشد که در قالب بستر اجرایی مشخص انجام می‌شود ودر این زمینه با تاکید بر نقش خانواده،دولت،قانونگذار،رسانه ودیگر نهادهای دولتی که در پیشبرد این امر تلاش می‌نمایند راهکارهایی نیز ارائه گردید.

´چه بسا امروزه با گسترش روز افزون تکنولوژی  وگسترگی فضای  مجازی گرایش جوانان ونوجوانان به آن امری عادی تلقی می‌شود ودر مرحله اول نیازبه آسیب شناسی عوامل خطر امری ضروری است وکاستن از آن نیز حائز اهمیت است،زیرا به جرات می توان گفت به این طریق با اجرای برنامه های پیشگیرانه می توان از بروز مشکلات احتمالی جلو گیری کرد.

´خدمات انجمن خانواده و اینترنت

با همکاری مدرسان با تجربه و بهره گیری از اصول پیشرفته تدریس کارگاهی و علمی آمادگی دارد تا آموزش های متنوعی را در حوزه مقابله با تهدیدات فضای مجازی و اینترنت, برای سازمان ها, مدارس, خانواده ها و علاقه مندان به این حوزه ارائه دهد. حوزه خدمات انجمن خانواده و اینترنت عناوین و شیوه های اجرایی متنوعی خواهد داشت این خدمات در قالب های زیر ارائه می شوند:

´کارگاه های علمی در سازمان ها, مدارس و فرهنگسراها

´کلاس های خانوادگی برای اعضای یک خانواده برگزار می شود

´آموزش های تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان

´ارایه مشاوره در خصوص مقابله با تهدیدات فضای مجازی و امن سازی استفاده از اینترنت برای دانش آموزان در مدارس و خانواده ها

´ارائه خدمات فنی در حوزه کنترل والدین و آنتی ویروس

´پایان

انجمن خانواده و اینترنت

http://familyweb.ir

پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای ,پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای ,پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای ,پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای ,پاورپوینت جرایم سایبری – جرایم رایانه ای ,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

دکمه بازگشت به بالا